Milieu

De sector Milieu wordt gevormd door de leden van Fenelab die werkzaam zijn in milieu (bodem, afval, etc.) en water. Het betreft zowel overheids- als commerciële laboratoria. Binnen de sector Milieu worden beleidsmatige onderwerpen besproken die alle leden aangaan. Leden kunnen thema’s voor behandeling en discussie inbrengen. Ook worden af en toe gastsprekers uitgenodigd. Belangrijke thema’s van de laatste tijd zijn de nieuwe regelgeving met betrekking tot bodemkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water. 

De sector Milieu is goed vertegenwoordigd in diverse NEN (sub)commissies en richt zich op het leveren van een adequate branchebrede inbreng bij de totstandkoming van normdocumenten. Met SIKB is geregeld overleg door vertegenwoordigers van deze sector en er is een vaste vertegenwoordiger in het CCvD en AC Bodembeheer. Regelmatig komen er onderwerpen aan de orde die vakinhoudelijk extra aandacht verdienen. Deze worden ter bestudering en advies voorgelegd aan één van de technische commissies, zoals milieu en hydrobiologie.


Voorzitter sectorcommissie Milieu: Jaap-Willem Hutter

Nieuws

10
maart 2020

NEN: Aan de slag met de nieuwe norm voor de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid

In de herziene internationale norm, de ISO 17025 ‘Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria’, is een nieuwe eis opgenomen waaraan geaccrediteerde laboratoria vanaf 1 september 2020 moeten voldoen. Het gaat om het beschikbaar hebben van de extra bijdrage aan de meetonzekerheid door de (geaccrediteerde) monsterneming.
2
december 2019

Normontwerp plaatsing peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek ter commentaar

Ontwerp NEN 5766:2019 'Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek' is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2020 commentaar indienen.
Tags: NEN, Milieu
1
oktober 2019

Laboratoria begin oktober genoeg capaciteit voor PFAS-analyses

Laboratoria investeerden de afgelopen maanden miljoenen euro’s in nieuwe meetinstrumenten voor de analyse van PFAS-stoffen. Ook de validatie van de testmethode is in volle gang. "Begin oktober is er genoeg capaciteit om aan de sterk toegenomen vraag te voldoen", stelt Jaap-Willem Hutter, voorzitter sector Milieu van Fenelab en technisch-directeur van SYNLAB Analytics & Services in Rotterdam.
Tags: Milieu, Bouw, PFAS

Agenda

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.