TC Legionellaregelgeving

De TC Legionellaregelgeving bestaat uit actieve leden met ruime ervaring op het gebied van Legionellaonderzoek en inspecties. De TC-leden zetten zich in voor het behouden en waar nodig verbeteren van de regelgeving rondom legionellapreventie en de volksgezondheid als centraal uitgangspunt nemen.


Met het testen op Legionella pneumophila én Legionella non-pneumophila worden legionellabesmettingshaarden snel opgespoord waardoor tijdig kan worden ingegrepen. De Rijksoverheid is van plan het testen op Legionella non-pneumophila in veel gevallen los te laten. Dit voornemen is gebaseerd op een adviesrapport van KWR / Berenschot uit 2021.

De TC Legionellaregelgeving publiceerde eind juli 2023 de uitkomsten van een literatuuronderzoek. Daaruit blijkt dat het voornemen van de Rijksoverheid grote gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid. Daarnaast zijn er veel praktische en uitvoeringstechnische bezwaren tegen het voornemen om het testen op Legionella non-pneumophila los te laten.


Praktische bezwaren
  1. Het monitoren van de aanwezigheid van L. non-pneumophila is een algemene indicator voor de kwaliteit van het drinkwatersysteem. Door de monitoring te beperken tot L. pneumophila gaat dit inzicht verloren. Er zal bovendien een glijdende schaal ontstaan in de risicoperceptie bij de Nederlandse bevolking en van eigenaren van drinkwatersystemen, zowel bij de aanleg als het beheer van leidingsystemen (conformiteit NEN1006).
  2. Door in het ene geval wel en in het andere geval niet op L. non-pneumophila te monitoren, wordt het in plaats van eenvoudiger juist complexer. De praktische gevolgen van de adviezen op basis van het onderzoek van KWR / Berenschot zijn niet onderzocht. Ook zijn de (maatschappelijk) kosten en baten niet in beeld gebracht.
  3. Het is nog onbekend welke analysetechniek in de praktijk goed en betaalbaar is uit te voeren voor met name L. pneumophila (naast een analysetechniek voor L. non-pneumophila voor de hoog prioritaire locaties). Mede doordat bestaande onderzochte analysetechnieken op een andere manier de legionellabacteriën aantonen dan de wet voorschrijft en alternatieve technieken die niet op de Nederlandse markt van toepassing of onderzocht zijn.
  4. Koppelkansen gaan verloren, zoals wijzigingen in de drinkwatervoorziening vanwege klimaatverandering en energietransitie (opwarming drinkwater door klimaat en warmtenetten). Daarvoor kan het in de nabije toekomst juist nodig blijken om zowel op L. pneumophila als L. non-pneumophila te (blijven) monitoren

Rondetafelbijeenkomst
De TC Legionellaregelgeving organiseerde 24 oktober 2023 een Rondetafelbijeenkomst waar experts, belanghebbenden en andere geïnteresseerde partijen deelnamen aan een gesprek over de risico’s rondom de Legionellaontwikkelingen. 

Legionella

Er zijn ruim 50 verschillende soorten van de Legionellabacterie bekend. De meest bekende soort is Legionella pneumophila. De andere soorten worden samengevat in de verzamelnaam Legionella non-pneumophila. De legionellabacterie gedijt met name in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius.


Veteranenziekte

De veteranenziekte (legionellose) wordt veroorzaakt doordat mensen het besmette water via kleine druppeltjes (nevel) vanuit de lucht inademen. Hoewel de meeste mensen niet ziek worden van het inademen van legionellabacteriën, kunnen de gevolgen van het inademen van de legionellabacterie groot zijn. Als gevolg van het inademen van de legionellabacterie kunnen mensen de veteranenziekte krijgen. De veteranenziekte is een ernstige longontsteking. 5 tot 25 procent van de mensen met veteranenziekte overlijdt hieraan.

Nieuws

30
november 2023

TC Legionellaregelgeving uit zorgen richting ministerie IenW

In vervolg op de Rondetafelbijeenkomst heeft de Fenelab TC Legionellaregelgeving een brief gestuurd naar de Directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarin zij haar zorgen uit over de voorgenomen beleidswijzigingen en waarin aangeboden is met elkaar het gesprek aan te gaan om te komen tot verantwoorde beleidskeuzes.
26
oktober 2023

TC Legionellaregelgeving organiseert succesvolle Rondetafelbijeenkomst

24 oktober 2023 organiseerde de Fenelab TC Legionellaregelgeving een Rondetafelbijeenkomst over Samenwerken aan een Legionellakennisagenda. Legionelladeskundigen spraken met elkaar over de gevolgen van de voornemens van de Rijksoverheid om het testen op Legionella aan te passen.
25
juli 2023

TC Legionellaregelgeving presenteert Literatuurstudie

De Technische Commissie Legionellaregelgeving van Fenelab heeft Monique Bastmeijer, van WeL Inspectie, bereid gevonden een literatuurstudie te doen naar aanleiding van het KWR Berenschotrapport. De bevindingen uit deze literatuurstudie zijn in dit rapport opgenomen.

Agenda

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.