Milieu

De sector Milieu wordt gevormd door de leden van Fenelab die werkzaam zijn in milieu (bodem, afval, etc.) en water. Het betreft zowel overheids- als commerciële laboratoria. Binnen de sector Milieu worden beleidsmatige onderwerpen besproken die alle leden aangaan. Leden kunnen thema’s voor behandeling en discussie inbrengen. Ook worden af en toe gastsprekers uitgenodigd. Belangrijke thema’s van de laatste tijd zijn de nieuwe regelgeving met betrekking tot bodemkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water. 

De sector Milieu is goed vertegenwoordigd in diverse NEN (sub)commissies en richt zich op het leveren van een adequate branchebrede inbreng bij de totstandkoming van normdocumenten. Met SIKB is geregeld overleg door vertegenwoordigers van deze sector en er is een vaste vertegenwoordiger in het CCvD en AC Bodembeheer. Regelmatig komen er onderwerpen aan de orde die vakinhoudelijk extra aandacht verdienen. Deze worden ter bestudering en advies voorgelegd aan één van de technische commissies, zoals milieu en hydrobiologie.


Voorzitter sectorcommissie Milieu: Jaap-Willem Hutter

Nieuws

7
december 2020

Evaluatie totstandkoming tijdelijk handelingskader PFAS

In juli 2019 publiceerde het ministerie van I&W het tijdelijk handelingskader PFAS. De achtergrond was dat er steeds meer (infrastructurele) projecten waren, waarbij de aanwezigheid van PFAS in de bodem voor stagnatie zorgde. Met de publicatie beoogde I&W een aantal belemmeringen weg te nemen en een positief effect werd dus verwacht. Het tegendeel bleek het geval te zijn.
Tags: Milieu, PFAS
10
maart 2020

NEN: Aan de slag met de nieuwe norm voor de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid

In de herziene internationale norm, de ISO 17025 ‘Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria’, is een nieuwe eis opgenomen waaraan geaccrediteerde laboratoria vanaf 1 september 2020 moeten voldoen. Het gaat om het beschikbaar hebben van de extra bijdrage aan de meetonzekerheid door de (geaccrediteerde) monsterneming.
2
december 2019

Normontwerp plaatsing peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek ter commentaar

Ontwerp NEN 5766:2019 'Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek' is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2020 commentaar indienen.
Tags: NEN, Milieu

Leden in deze sector

Agenda

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.